Laboratorul Metode de Combatere şi Profilaxie a Maladiilor


example4

    Problemele medicinei veterinare au fost parte componentă a programului de cercetări ale Institutului, încă de la fondarea acestei instituţii. Profilul laboratorului include o gamă largă de probleme în domeniu, prin care se urmăreşte perfecţionarea metodelor, remediilor şi elaborarea noilor mijloace de combatere şi profilaxie a maladiilor la animale şi păsări. La etapele iniţiale în cadrul Institutului funcţionau mai multe laboratoare specializate în anumite direcţii: maladiile tineretului; tuberculoza şi leucoza bovină; maladiile păsărilor; maladiile suinelor; parazitologie şi toxicologie. Reorganizările ce au urmat în dirijarea ramurilor sectorului zootehnic de la începutul anilor '70 în republică, şi-au lasat amprenta şi asupra Institutului. Din anul 1970, în cadrul Institutului au continuat activitatea patru laboratoare în domeniu: maladiile tineretului, leucoză, parazitologie şi toxicologie, care în anul 1980 au fost unite în Secţia Medicina Veterinară. Cercetările ştiinţifice ale Secţiei create şi pînă în anul 1990 au fost conduse de doctorul habilitat Mandric Filip. În acelaşi an în baza laboratorului Toxicologic al Secţiei Medicină Veterinară a fost format laboratorul Probleme ecologice în Zootehnie. Pe parcursul acestor ani şi etape de dezvoltare, în cadrul Secţiei şi laboratoarelor pe direcţii în domeniu, au activat: profesorii universitari: Zgardan E., m.c. al AŞM, Scutari I., Golban D. şi al.
În cadrul acestei Secţii şi-a pornit calea în cercetarea ştiinţifică pe problemele fiziologiei şi academicianul al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fostul prim-vicepreşedinte al AŞM, academician-coordonator al Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, dl Teodor Furdui. Din anul 1991 şi pînă în prezent cercetările ştiinţifice în domeniul medicinii veterinare în cadrul Institutului sunt conduse de doctorul habilitat, academician al AII, Moscalic Roman. Concomitent, în rezultatul procesului de optimizare a secţiei Medicină Veterinară a ÎP IŞPBZMV din anul 2008, în baza secţiei s-a format laboratorul Metode de Combatere şi Profilaxie a Maladiilor. Pe parcursul activităţii sale colectivul laboratorului a efectuat cer cetări cu aspect fundamental şi aplicativ privind leucoza enzootică bovină, elaborarea îndrumărilor ştiinţifico-metodice şi practice, coordonînd aceste cercetări în ţară şi oferind asistenţă serviciului veterinar, pentru desfăşurarea măsurilor anti-leucoză. Cercetările şi elaborările realizate au permis descifrarea maximă a mecanismului (căile şi factorii) de răspîndire şi transmisiune a virusului leucozei bovine (VLB) în cirezile de bovine. În premieră pe plan mondial a fost stabilit că VLB se transmite prin glanda mamară, fiind principala cauză de răspăndire pe scară largă şi în ferme cu diverse tipuri de proprietate şi dimensiune a cirezii. Pe problema menţionată au fost elaborate şi brevetate: „Metodă de determinare a vitalităţii virusului leucozei bovinelor în mediul ambiant” (brevet de invenţie Nr. 1687610) şi „Metodă de obţinere a serului sanguin contra leucozei” (brevet de invenţie Nr. 1671312). Cercetările în continuare au permis stabilirea noilor legităţi ale procesului de transmisie VLB, dovedinduse că procesul epizootic în leucoză este "manual", ce a permis elaborarea conceptului de „lanţ antiepizootic”. Pe baza acestei elaborări s-a dezvoltat şi implementat sistemul Moldovenesc (sistem IZMV), ce include metoda accelerată de asanare a leucozei. Prin cercetările realizate a fost îmbunătăţită şi optimizată tactica de testare serologică a leucozei, prin gruparea probelor cercetate şi substituirea serului sanguin şi AGID cu lapte şi ELISA-test. Tactica elaborată permite identificarea numărului maxim de animale infectate cu VLB şi prevenirea transmiterii virusului, fiind totodată, de 3-10 ori reduse costurile materialelor pentru diagnosticarea şi asanarea leucozei. Concomitent, pentru sporirea obiectivităţii de diagnosticare a animalelor, împreună cu metoda clasică (manuală) s-a introdus o metodă modernă (automată) extrem de sensibilă de cercetare hematologică cu utilizarea dispozitivului "Hemavet HV - 950FS”. Sunt în curs de elaborare şi diverse metode-expres de control a calităţii laptelui, inlusiv la animalele afectate de leucoză cu scopul de profilaxie a mamitelor. Ca urmare ale activităţilor de cercetare şi celor practice realizate în laborator nivelul de infectare cu virusul leucozei bovine în Republica Moldova a scăzut comparativ cu anul 1990, în fond pe ţară, cu circa 5 ori (de la 48,8 la 9,6%) şi pentru prima dată s-a elaborat şi aprobat prin Hotărîrea de Guvern (№ 476 din 26.03.2008) „Programul de eradicare şi profilaxie a leucozei enzootice bovine pentru anii 2008-2015”, fiind pusă în aplicare. În domeniul parazitologiei animalelor au fost efectuate un şir de cercetări aplicate ce au permis elaborarea şi selectarea celor mai optimale scheme de profilaxie şi combatere a parazitozelor la diverse specii de animale de fermă. Procedeele şi metodele elaborate au permis brevetarea acestor fiind obţinut Brevetul de invenţie Nr.2629 „Procedeu de profilaxie specifică a dictiocaulozei şi echinococozei la ovine” În direcţia cercetării şi combaterii maladiilor tineretului bovin şi suin, au fost elaborate remedii specifice pentru tratarea gastronteritelor, vaccine asociate contra colibacteriozei şi salmonelozei la tineretul bovin şi suin. Eficacitatea înaltă a vaccinelor elaborate s-a datorat aplicării în componenţa lor a unor suşe noi autohtone a Salmonelei dublin. La realizarea acestor cercetări au contribuit substanţial doctorii în medicină veterinară Carare M., Abramov Valentina, Spătaru T., Cvasnicov A., Cabancov Iu., Bondari Lidia şi al. Cercetarea privind diagnosticul şi profilaxia fluorozei şi nitrointoxicaţiilor la animale a dovedit că criteriul principal de precizare a diagnosticării intoxicaţiilor cu fluor şi nitrocompuşi constă în analiza chimico-toxicologică a nutreţurilor, apei, adaosurilor nutritive, conţinutului tubului digestiv, sîngelui, organelor şi ţesuturilor. Pentru combaterea acestor intoxicări au fost elaborate şi aplicate în practica zootehnică şi veterinară un şir de măsuri argumentate ştiinţific, ce a permis sporirea eficienţei creşterii şi exploatării animalelor, menţinerea sănătăţii şi productivităţii lor. Investigaţiile ştiinţifice ale laboratorului în direcţia bioconversiei deşeurilor organice prin viermicultivare au permis perfecţionarea tehnologiei de prelucrare a deşeurilor organice, utilizînd în calitate de biotransformator rîma Hibridul Roşu de California, precum şi diverse generaţii de produşi obţinuţi din încrucişarea acesteia cu rîma locală. S-a constat posibilitatea obţinerii unor substanţe biologic active din ţesuturile rîmei pentru folosirea lor ulterioară în calitate de preparate medicamentoase. S-au realizat studii asupra influenţei unor lichide microbiene de cultură, pentru ameliorarea caracterelor morfologice şi accelerarea procesului de reproducere a viermiculturii, precum şi cercetarea influenţei viermicompostului asupra calităţii şi productivităţii unor culturi agricole. În rezultatul cercetărilor menţionate pe parcursul anilor 1990-2011 s-a constatat că dintr-o tonă (1 tonă) de deşeuri organice se pot obţine circa 500-700 kg de viermicompost, aplicarea căruia în calitate de îngrăşămînt organic conduce la sporirea recoltei unor culturi agricole (lucernă, porumb, mazăre, sfeclă furajeră) cu 30,0-79,0%, îmbunătăţeşte, totodată, calitatea producţiei obţinute şi diminuiază cantitatea nitrocompuţilor în medie cu 60,0-90,0%. Tehnologia propusă spre aplicare permite: bioconversia deşeurilor organice din sectorul zootehnic, fitotehnic şi industria alimentară; obţinerea fertilizantului organic valoros (viermicompost) într-o perioadă scurtă de timp; sporirea producţiei culturilor agricole; obţinerea producţiei agricole ecologice; reanimarea prin producţiei agricole ecologice; reanimarea prin fertilizare a solurilor degradate; ameliorarea situaţiei ecologice; obţinerea substanţelor biologic active în scopuri curative pentru folosire în medicina veterinară, influenţează benefic asupra mediului ambiant.

example4
Investigaţiile ştiinţifice ale laboratorului Metode de Combatere şi Profilaxie a Maladiilor pe parcusrul anilor de activitate în domeniu au stat la baza elaborării şi obţinerii a 18 brevete de invenţie şi publicării monografiilor, zeci de recomandări şi îndrumări metodice, buletinelor informative şi informaţiilor de sinteză, sute de articole ştiinţifice în diverse reviste şi culegeri şi au fost destinse cu 2 medalii (R. Moscalic) pentru merite în domeniul medecinii veterinare.

example4
example1
example1