Laborator Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Suinelor


example4

    Cercetarea ştiinţifică în ramura creşterii suinelor a fost iniţiată în republică odată cu fondarea Institutului. La etapa respectivă, materialul de cercetare a constituit rasa Marele alb, avînd o pondere de cca 85 la sută din totalul efectivului crescut în ţară. Primele investigaţii ştiinţifice realizate au avut drept scop crearea de linii şi familii mai productive în cadrul acestei rase.
    În continuare, s-au produs mai multe restructurări organizatorice, precum şi s-a lărgit spectrul de probleme investigate în domeniu.
În anul 1976, a fost fondată Asociaţia Ştiinţifică de Producţie „PROGRES”, care dispunea de două centre ştiinţifice de bază: selecţie-genenetică şi hibridare. Între anii 1990-1997, AŞP „PROGRES”, activează ca o structură de cercetare şi producere autonomă, iar din martie 1997 este reorganizată, în „Filiala pentru cercetarea porcinelor” a Institutului Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară şi Întreprinderea de Stat „Staţia republicană elever „Suintest”. Pe parcursul anilor 1976-2003, cercetărilie din ramură au contribuit la crearea fondului genetic suin din rasele Marele Alb, Ucraineană de stepă, Landrace, Estonă de bacon. Au fost create linii specializate de suine pentru carne pretabile exploatării în ferme de tip industrial. S-a elaborat şi implementat în producţie Programul republican de selecţie şi hibridare, ce a permis obţinerea rezultatelor înalte de producţie în ramură. Cercetările ştiinţifice la diferite etape au fost conduse de: V. Farari (a.1977-1985), Reniţa E. (a.1986-1990), Gumenîi M. (1991-1994), Roşcovan Gh. (a.1995-2003). Ca şi celelalte ramuri ale sectorului zootehnic din R. Moldova, creşterea suinelor a trecut printr-o perioadă de descensiune. Drept consecină - degradarea sistemului de creştere a suinelor, dispariţia fondului genetic de prăsilă, reducerea cantităţii, calităţii şi competitivităţii producţiei de carne şi prin urmare dependenţa totală a pieţei interne de import. Fondul genetic al raselor locale la acel moment se caracteriza prin performanţe mici de reproducţie, creştere şi carcase necompetitive. În scopul regenerării, conservării şi utilizării raţionale a resurselor genetice suine, în anul 2003, prin Hotărârea de Guvern al R. Moldova nr. 1095 din 08.09.2003 „Cu privire la unele măsuri de regenerare a resurselor genetice suine” s-a creat Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor “Moldsuinhibrid”. Reorganizarea s-a produs în urma fuziunii Filialei pentru cercetarea porcinelor a Institutului Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară cu Întreprinderea de stat Staţia republicană elever „Suintest”, întreprinderea fiind condusă din anul 2004, de către dr.Vasile Harea.
Odată cu crearea acestei întreprindei specializate, s-a pus baza premizelor şi strategiilor de reanimare a ramurii, precum şi cercetărilor ştiinţifice de un nou nivel. În acest scop s-a regenerat (restabilit), la nivel naţional, resursele genetice suine din 5 rase performante: Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire, Pietrain crescute în rasă pură în Întreprindere. Reproducerea şi implicarea acestor rase în procesul de hibridare permite asigurarea cu material genetic de prăsilă a fermelor de porcine din ţară. În perioada a.a. 2004-2010 crescătorilor de porcine au fost comercializate 24279 cap de porcine, inclusiv 5720 suine pentru reproducţie.
Etapa de revigorare a inclus implicit retehnologizarea şi reutilarea Întreprinderii în conformitate cu cerinţele privind întreţinerea animalelor de prăsilă şi a tehnologiilor UE, inclusiv construcţia şi utilarea fabricii de preparare a nutreţurilor combinate cu sistem integru de distribuire a acestora pe grupe de animale în halele de producere. Acţiunile realizate, au fost posibile doar cu susţinerea financiară a Statului şi aportul ştiinţei.
În prezent, fondul genetic suin al republicii este clasificat în funcţie de direcţia de producţie şi locul pe care îl ocupă în schemele de încrucişare şi hibridare în rase materne şi paterne. Pentru aceasta au fost consolidate structurile genetice ale raselor crescute, în cadrul cărora s-au creat: 2 linii şi 7 familii în rasa Yorkshire; 4 linii şi 3 familii în rasa Landrace; 2 linii şi 4 familii în rasa Hampshire; 4 linii şi 3 familii în rasa Duroc; 2 linii şi 2 familii în rasa Pietrain. Studiul continuu a diferitor combinări permite propunerea fermierilor diferite linii specializate de suine în dependenţă de condiţiile individuale ale fermei.
Cele mai bune combinări parentale pentru crearea crosurilor performante în scopul producerii hibrizilor comerciali sunt: după precocitate şi calitatea carcaselor Y x P; L x P; H x Y şi după sporul mediu zilnic - H x D.
Activităţile practice şi cercetările ştiinţifice desfăşurate la „Moldsuinhibrid”, contribuie la asigurarea cerinţelor crescânde a pieţii cu produse alimentare de o calitate superioară, crearea unei baze genetice performante, a tehnologiilor de creştere şi exploatare, a unui sistem de organizare a reproducerii suinelor bazat pe utilizarea biotehnologiilor moderne şi nu în ultimul rând şcolarizarea crescătorilor de porcine şi tinerilor specialişti, studenţi cu tehnologiile avansate în creşterea suinelor.
Întrepinderea a fost certificată în Sistemul Integrat de Management al Calităţii - Siguranţei Alimentului - Sănătate şi securitate ocupaţională, conform standardelor ISO 9001:2000, 22000:2005 şi ISO 1800, care include siguranţa alimentului la creşterea şi alimentaţia animalelor şi a întregului sistem de laborator biotehnologic (nr. certificate: 9001- 7351, 22000 – 233 şi 18001 – 1695).
Din anul 2008, în urma reorganizărilor efectuate în domeniul ştiinţei şi inovării, cercetările ştiinţifice în ramura creşterii suinelor se realizează în Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Suinelor la Întreprinderea de Stat „Moldsuinhibrid” sub patronatul Înstitutului. Cercetările în această subdiviziune sunt direcţionate spre problemele dezvoltării, conservării şi folosirii raţionale a fondului genetic suin existent, implementării tehnologiilor de intensificare a valorificării potenţialului genetic în suinicultură. În acest sens obiectivele stabilite sunt:
- crearea populaţiilor, liniilor de formă maternă cu caractere de reproducere performante;
- crearea populaţiilor de formă paternă cu caractere de producţie şi calitate a carcasei performante;
- crearea crosurilor pentru obţinerea hibrizilor comerciali cu productivitate garantată.
La etapa actuală în rezultatul cercetărilor au fost create 2 populaţii de suine: formă maternă cu caractere de reproducere performante: prolificitatea – Yorkshire - 11,57%, Landrace-11,26%; greutatea lotului la înţărcare –Yorkshire -120,65 kg, Landrace -102,96 kg şi forma paternă: la rasa Duroc stratul de slănină – 21,2 mm, precocitatea – 176,8 zile, SMZ – 569,4 g/zi, iar la rasa Hampshair stratul de slănină – 16,6 mm, precocitatea – 176 zile, SMZ – 565,9 g/zi; selectate pentru exploatare 2 crosuri de linii utilizate la obţinerea hibrizilor comerciali. Sunt iniţiate cercetările privind crearea populaţiei de suine (Landrace x TMC - F3) în scopul restabilirii populaţiei autohtone de suine - Tipului Moldovenesc de Carne.
Întru dezvoltarea continuă a ramurii şi cercetărilor aplicative ce se impun, se va pune accentul pe problemele selecţiei şi ameliorării efectivelor de suine, asigurând condiţii optime de nutriţie, întreţinere şi exploatare; implementarea pe scară largă a metodei brevetate de însămânţare artificială la suine (brevete de invenţie MD2999 C2 şi MD3340 G2). Un rol deosebit, în acest sens, revine dezvoltării capacităţilor Laboratorului Biotehnologic de reproducere a porcinelor, creat în Întreprindere, pînă la o capacitate de producere a materialului seminal de 30 mii doze/an; înfiinţarea unui mini-laborator mobil pentru efectuarea transferului tehnologic a materialului seminal la fermele suine cu diverse capacităţi şi forme de proprietate din republică